Ochrana osobních údajů GDPR a obchodní podmínky

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Erika Táborská, IČ 03107167 se sídlem Palackého Třída 65, 537 01 Chrudim 3. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U Stadionu 766, 537 01 Chrudim3

email: taborskyobchodchrudim@seznam.cz

telefon: 776464345

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, novinek a upozornění) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, novinek a upozornění) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

V.

Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

Zpracovateli osobních údajů jsou osoby či firmy

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Zpracovatelé osobních údajů

poskytovatel webhostingu e-shopu:

Moonlake web servis, s.r.o.

Česká pošta, s.p., Politických věžňů 909/4, 225 99 Praha 1 – Nové Město

PPL CZ s.r.o, K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou na straně e-shopu uchovávána v šifrované podobě, aby v případě úniku dat nebyly samostatně čitelné.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména objednávek a faktur.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby dle interní směrnice o ochraně osobních údajů.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 Obchodní podmínky 

 

společnosti Erika Táborská, IČ: 03107167, se sídlem: Palackého třída 65, 537 01,

Chrudim - Chrudim III, provozovna: U Stadionu 766, Chrudim

 

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností Erika Táborská, v postavení prodávajícího, a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.
  2. Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo její přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP.
  3. Každou změnu OP oznámí společnost Erika Táborská kupujícímu nejpozději dva měsíce před dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem. Kupující je oprávněn nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti změny OP změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi společnosti Erika Táborská. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek společnost Erika Táborská kupujícího v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP společnost Erika Táborská přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.
  4. Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Erika Táborská a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  5. Definice a výklad pojmů:
   1. Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;
   2. Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;
   3. Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;

 

 

 1. Vznik kupní smlouvy
  1. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň ze závazné objednávky musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího (firmu/název, sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ, email, telefon, označení osoby oprávněné jednat za kupujícího), přesné určení druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, požadované místo dodání věci, požadovaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Nedílnou součástí závazné objednávky je i doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Druh objednávané věci musí odpovídat sortimentu prodávajícího. Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, faxem, emailem, prostřednictvím internetového formuláře), telefonicky nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.
  2. V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
  3. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem), v níž uvede druh, množství objednávané věci, jakost a provedení věci, místo dodání věci, předpokládaný termín dodání věci, způsob dodání objednané věci. Závazná objednávka kupujícího se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.
  4. Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu. V případě, že vyvstane potřeba upřesnit závaznou objednávku kupujícího, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího kupujícímu byla uzavřena platná kupní smlouva.
  5. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodána. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.
  6. Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení věci, pokud je hradil prodávající).
  7. Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to zpravidla některým ze způsobů uvedených v odst. 2.1 těchto OP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednanou věc fakturu či nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle odst. 2.4 těchto OP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu. V případě, že dojde ze strany kupujícího ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky ke změně objednávky, doručí prodávající kupujícímu nové potvrzení o přijetí změněné objednávky. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení nového potvrzení. 
 1. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
  1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.
  2. Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
  3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.

 

 

 

 

 1. Místo plnění a dodání věci
  1. Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.
  2. Pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, objednaná věc bude kupujícímu dodána v den sjednaný v kupní smlouvě.
  3. Pokud je objednávaná věc skladem, bývá věc odeslána v rozmezí tří až sedmi pracovních dní. Přesný termín dodání věci je však uveden v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn odevzdat předmět koupě i dříve, než jaký je uveden termín plnění v kupní smlouvě.
  4. Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně.
  5. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
  6. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.
  7. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).
  8. V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 100% z ceny věci.
  9. Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení. Náklady na dopravu a na vyložení věci jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednané věci dle ceníku prodávajícího.
  10. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 6 těchto OP tím není dotčeno.
 1. Kupní cena
  1. Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena dohodou smluvních stran, zejména se pak odvíjí od ceníku prodávajícího, jenž je přístupný na internetových stránkách prodávajícího.
  2. V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH v zákonné výši a případné náklady na dodání věci do místa plnění a balné. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvních stran, a to v závislosti na zvoleném typu dodání věci do místa určení.

 

 

 1. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy
  1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 5 OP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.
  2. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci:
   1. platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí věcí v sídle nebo provozovně prodávajícího,
   2. platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
   3. platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
   4. platbu na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce
   Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.
  1. Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.
  2. Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství věci, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
  3. Vystavená faktura je zároveň potvrzením o dodání věci (dodací list) kupujícímu v případě osobního převzetí věci kupujícím.
  4. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.
  5. Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:
   1. jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy ze strany prodávajících nelze zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc,
   2. nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodané věci.
  6. Úhrada